Digitaalehituse klastri avalik pöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole

12.05.2020

Digitaalehituse klaster on ellu kutsutud Eesti ehitusvaldkonna tulevikku vaatavate ja valdkonda arendavate ettevõtete poolt, kes panustavad ühes valitsusasutustega innovatsiooni ning koostöösse selleks, et viia riigi ehitussektor maailmatasemele.


Digitaalehituse klaster soovib avaliku pöördumisega Eesti Vabariigi Valitsuse poole väljendada oma seisukohti, soovitusi ja mõtteid, kuidas leevendada kriisist tingitud raskusi ning leida lahendusi, mis aitaksid ehitussektoril areneda.


Digitaalehituse klaster toetab Covid-19 kriisi ajal ehitusvaldkonna liitude poolt tehtud pöördumisi ja ettepanekuid valitsusele ning avaldab tugevat toetust taotlusele suurendada riigipoolseid tellimusi ehitussektorile.


Klastri liikmed on veendunud, et kriis annab meile kõigile võimaluse nii riigi kui ehitussektori olukorda targemini analüüsida ning teha otsuseid, mis muudaks kriisijärgse ühiskonna, sh ka ehitussektori innovaatilisemaks, koostööaltimaks, eetilisemaks ja läbipaistvamaks.


Koostööettepanekud ehitussektori arendamiseks


Nii nagu iga teise majandussektoriga, on ka ehitussektori esmaseks huviks oma klientuuri säilitamine ja kasvatamine. Mida stabiilsem ja sidusam on ühiskond, seda mitmekesisem ja rikkalikum on ka ehitussektori klientuur.


Lähtuvalt eelnevast esitab Digitaalehituse klaster EV Valitsusele järgmised ettepanekud: 1. jagada kriisist tulenevaid raskusi nii, et ühiskonnas säiliks tasakaal, ning et tööjõudu, tööd ja rahalisi ressursse jaguks võimalikult ühtlaselt. Vastasel juhul tekivad sotsiaalsed pinged, mille tagajärjeks võivad olla täiendavad julgeolekuohud;

 2. austada turumajanduse põhimõtteid ning kaaluda hoolikamalt otsetoetuste jagamist, vältimaks majanduse tasakaalust väljaviimist ning suurema ebavõrdsuse ja ebaõigluse tekkimist;

 3. teha teoks juba varem plaanitud kontratsükliline investeerimine ehitistesse;

 4. kasutada investeeringuid tehes koostööl põhinevaid, innovatiivseid (nt IPT/Allianss) hankemudeleid, sest siis saab: • tagada läbipaistvus ehitussektorisse investeeritava raha kasutuse osas (kuhu ja kuidas raha kulutatakse); 

 • motiveerida töövõtjaid looma hangetel ühiskonnale paremat väärtust tehtud investeeringute eest, võrreldes tavahangetega;

 • aidata ehitussektori erineva suuruse ja arenguga ettevõtteid ühtlasemalt kriisi mõjudega toime tulla; 

 • soodustada koostööd ja innovatsiooni nii era- kui avalikus sektoris ning innovatiivsete koostöövõrgustike teket ehitussektoris. 1. panustada teadlikult digitaalsete lahenduste kasutuselevõttu. Ühiskond on kuu ajaga omandanud võime ja soovi kasutada digitaalseid lahendusi oluliselt suuremal määral kui enne kriisi. On oluline, et need e-harjumused säiliksid ning neid arendataks edasi. Näiteks võiks aidata kohalikel omavalitsustel arendada oma digivõimekust erinevate menetluste (ehitusload, detailplaneeringud jne.) haldamisel. Kindlasti jätkata alustatud ehitussektori digitaliseerimist toetavate algatustega, nagu e-ehituse platvorm, e-ehitusregister jne;

 2. jätkata ehitussektori pika vaate kujundamist koos kõigi osapooltega, arvestades kriisist saadavaid väärtuslikke kogemusi;

 3. koos ehitussektoriga töötada välja meetmed ning suunad, mis aitaksid kohandada ühiskonna toimimiseks vajalikku ruumi selliselt, et edaspidised kriisid oleksid kergemini ületatavad. Selleks võiks olla näiteks läbimõeldum haiglate, koolide ja muude ühiskondlike asutuste projekteerimine ning eluruumide nutikam kavandamine kaugtöö võimaldamiseks;

 4. korrigeerida töösuhteid reguleerivat õigusraamistikku nii, et see võimaldaks paindlikumaid töösuhteid;

 5. kaaluda riigipoolset lepingute ülest Force Majeure rakendamist, kaitsmaks ettevõtteid, kes kriisi tagajärjel ei suuda täita oma lepingulisi kohustusi. Ka siis, kui nende töövõtulepingutes on Force Majeure osa käsitlemata ning see ei rakendu lepingulises suhtes.


Digitaalehituse klastri poolt ühiskonnale pakutav abi ja koostöö kriisi mõjude leevendamiseks 1. Pakume avalikule- ja valitsussektorile abi vastastikusel koostööl ja innovatsioonil põhinevatele (nt IPT/Allianss) hankemudelitele üleminekul. Selleks pakume know-how´d, korraldame koolitusi ja pakume abi hankemenetluste läbiviimisel.

  Lisaks aitame hankelepingute väljatöötamisel selliselt, et need motiveeriksid töövõtjaid koostöös avaliku sektoriga looma suuremat väärtust investeeringutele ning sektori tootlikkuse kasvule.

 2. Jätkame ehituse elukaares toimuvate protsesside digitaliseerimise ja efektiivistamisega ning aitame avalikku sektorit ehitustegevust puudutavate protsesside kaasaegsemaks muutmisel. Nende eesmärkide täitmiseks oleme avatud kaasama erinevaid osapooli, sh omavalitsusi, valitsusasutusi, teadusasutusi jne.

 3. Avaldame toetust ja tunnustust ettevõtjatele, kes vaatamata raskustele ei ürita kriisi ära kasutades koostööpartnerite või maksumaksjate arvelt kasu lõigata.


PS. Loe lisaks, millise hinnangu saatis klaster Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile Covid-19 poolt tekitatud kahjudest ja riskidest ehitussektoris. Lisatud olid ka võimalikud lahendused, kuidas keerulistest olukordadest riigi abiga välja tulla.