IPT/Allianss ehk uued, mõtteviisi muutvad hankemudelid

05.01.2020

Detsembris kogunes Tallinna Tehnikakõrgkooli Digitaalehituse klastri ja OÜ BrainTeam´i eestvedamisel kokku hulk ehitusvaldkonna spetsialiste ning ehitussektorisse avalikku raha vahendavaid spetsialist-tellijaid. Koos arutati, kuidas saaks Eestis võtta kasutusele Integreeritud Projektiteostusel (IPT) tuginevad Allianss hankemudelid. Miks seda vaja on, seda selgitas Tiit Hion, Digitaalehituse klastri ja Hades Geodeesia juhatuse liige.


Miks üldse on vaja uusi hankemudeleid?Alustan teema tutvustust ehitusvaldkonna probleemide lahkamisega.

Riigikontrolli auditist ilmneb, et ehitused kipuvad minema algselt kavandatust eelarvest umbes 20 protsenti kallimaks. Kui ehitamiseks kasutatakse avalikku raha, siis maksumaksja seisukohast on see lubamatu. Eriti siis, kui kallinemise tegelikud põhjused jäävad avalikkusele ning projekti partneritele arusaamatuks. 


Teiseks, kellelegi pole üllatuseks, et ehitustähtajad venivad esialgselt kavandatust pikemaks või mõne ehituse puhul määratakse selle valmimiseks avalikkusele arusaamatult pikk valmimistähtaeg. 


Ehitamist negatiivsel moel mõjutavateks probleemideks üle terve töövõtuahela on mitte kõige paremad projektlahendused, halb ja pealiskaudne avalikkuse teavitamine kavandatavast, venivad menetlused ametiasutustes, ametnike otsustamatus või arusaadavalt motiveerimata otsused, vead ehitusprojektides, probleemsete firmade hangete võidud, kehv ehituskvaliteet etc, etc.


Probleemid algavad aga juurpõhjustest ehk siis sellest, et ei teadvustata ega avaldata kellele ja milleks projekti kavandatakse. Või siis avaldatakse, aga mitte piisavalt selgelt. Probleemiks on ka see, et praegu ehitamisel kasutusel olevad hankemudelid ei toeta projektis osalejate motivatsiooni rakendada enda võimeid ja ressursse parimal moel.


Terves maailmas on ehitussektoris sarnased mured ja sestap otsitakse neile lahendusi mitmetes riikides. Seepärast otsustasime ‘jalgratta leiutamata’ jätta ja tutvusime, kuidas antud kitsaskohtadega on meie põhjanaabrid hakkama saanud. Soomlased on nimelt Allianss hankemudelid kasutanud juba üle kümne aasta ja nende tulemused on olnud muljetavaldavad.


Mis see IPD (Integrated Project Delivery) ja Allianss siis ikkagi on?IPD on koostööl põhinev projekti-teostus, mille põhimõtted töötati välja ja võeti kasutusele esimesena USA-s. Eesti keeles kasutab ehitussektor väljendit Integreeritud Projekti-teostus (IPT). Oluline on siin ära märkida, et see meetod tugineb suuresti LEAN juhtimisfilosoofiale, mida üha enam rahvusvahelisel tasandil rakendatakse ka ehitusprojektide elluviimisel.


Allianss on Austraalias välja töötatud hankemudeli Alliance Contracting Model.


Allianss projektis töötavad omanik/tellija ning üks või mitu teenusepakkujat ühiselt sõlmitud lepingu alusel, kus nende ärilised huvid on seotud otseselt projekti tegeliku lõpptulemusega. Alliansi osapooled võtavad ühise vastutuse teostuse ja riskide eest ning jagavad võite ja kaotusi samuti ühiselt. 


Tuginedes soomlaste kogemusele soovime Eesti oludes võtta kasutusele parimad Allianss hankemudeli lahendused.


Näide: Traditsioonilised vs. Allianss projekti lepingud 


Traditsioonilised lepingud, mis rõhuvad töövõtja ja tööandja suhtele ja kus on täpselt fikseeritud osapoolte vastutused ja kohustused:   • Ehitaja on kohustatud teostama töö lepingu järgi vastavalt enamasti puudulikele lähteandmetele tugineva lepingu üksikasjalikele nõuetele, mida on hiljem väga keeruline muuta, kuigi projekti huve silmas pidades oleks muudatused mõistlikud.

  • Tellija delegeerib ja Ehitaja võtab enda kanda kõik riskid, mis projekti jooksul võivad ilmneda.

  • Ehitaja teadvustab ja nõustub, et lepingu osapoolena kannab täit vastutust kõikides asjaoludes, mis on seotud lepingu ülesannete täitmisega ning lepingu objekti teostamisega.


Integreeritud koostöö lepingud, kus keskmes on ühine vastutus projekti tulemi eest ning toetav partnerlus:  • Meie teostame projekti innovaatiliselt, ühiselt koostöös ja tõhusalt nii, et see toetab kõiki osapooli saavutama projekti parimat lõplikku tulemust.

  • Meil on ühine vastutus projekti tulemuse ees. 

  • Kõik otsused, mida langetame, teenivad hankeobjekti parimat tulemust. 

  • Me ei langeta otsuseid, mis rikuvad tahtlikult osapoolte õigusi ja ootusi.Suhtumine, suhtumine, suhtumine…


Kõige tähtsam, mida soovime uute hankemudelite rakendamisega saavutada on mõtteviisi muutus ehk siis see, kuidas me asju teeme, kuidas me üksteisega suhtleme, kas me projekti kaasatuna oleme üksteisele konkurendid või arvestavad partnerid ning kas meie eesmärk on parim võimalik tulemus meie loodu kasutajale ehk inimesele või kasumi teenimine – vahendeid valimata.