LIFE IP BuildEST

 

LIFE integreeritud projekt "Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks" (Pursuing Estonian national climate ambition through smart and resilient renovation), LIFE20 IPC/EE/000010.

 

Projekti partnereid on kokku 18: • Ministeeriumid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (juhtpartner ja CINEA lepingupartner), Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium

 • Ülikoolid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia

 • Riigiasutused: SA KredEx, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Kinnisvara AS

 • Omavalitsused: Tartu, Võru ja Rakvere linnavalitsused

 • Katusorganisatsioonid/erialaliidud: Eesti Korteriühistute Liit, EVM Maaarhitektuuri Keskus, MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur, Eesti Ringmajanduse Ettevõtete Liit, Ehitusettevõtjate Liit, Digitaalehituse klaster, Eesti Puitmajaliit.


Taust


Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline vaade näeb ette, et aastaks 2050 on kogu Eesti hoonefond vähemalt energiamärgise klassi tasemel C. See aitab oluliselt kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, sest hoonete kaudu emiteeritakse umbes pool kogu Eesti CO2 heitmest.

Nii ambitsioonika eesmärgi saavutamine eeldab erinevate valdkondade omavahelist tihedat koostööd ja erinevate teemade tihedat omavahelist sidumist, et tõsta nii riigi kui ka hooneomanike suutlikkust toime tulla renoveerimisvajadusega. Selleks saigi Euroopast taotletud LIFE IP toetus, et strateegiale hoog sisse lükata ning välja töötada vajalikud teadmised ning tööriistad selle elluviimiseks.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on töötada välja ja rakendada vajalikud tööriistad Eesti pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia täielikuks rakendamiseks. Projekti suurem eesmärk on, et keskkonna ja kliima teemad oleks tihedalt seotud ehitatud keskkonna arendamisega – see peab toimuma terviklikult, kestlikult ja pikka vaadet silmas pidades. Hoonete renoveerimismaratonil on otsene seos Eesti kliimapoliitika eesmärkide saavutamisega ning BuildEST projektil on rohepöördes keskne koht.


Tegevused • Hoonetega seonduva olukorra detailne kaardistamine, mõjude analüüsid, poliitikate välja töötamine, meetmete kujundamine.

 • Tehniliste lahenduste väljatöötamine hoonete rekonstrueerimiseks.

 • Piloteerimine erinevatel hoonetüüpidel ja uuenduslikel viisidel.

 • Lahendused tagamaks ehitatud keskkonna vastupidavus muutuvale kliimale (nt tugevamad tuuled – koormused piiretele, rohkem sademeid – üleujutusrisk, jne).

 • Lahendused Eesti renoveerimislaine käigus jäätmetekke minimeerimiseks ja keskkonnateadlikuks renoveerimiseks, sh ringlusse suunamiseks.

 • Nutilahenduste rakendamine ja ja digitaalsete tööriistade arendamine tõhustamaks pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia rakendumist (e-ehituse platvorm - hoone logiraamat, renoveerimispass).

 • Renoveerimise oluliste võtmerühmade suutlikkuse ja turu nõudluse suurendamine renoveerimise järele.Koduleht


https://life.envir.ee/et