dokumendid

Ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem (CCI-EE)

Ühtne klassifitseerimissüsteem peab hõlmama kogu ehitise elukaart, alates lähteülesandest ja lõpetades keskkonnateadliku lammutamisega. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab olema kasutatav nii hoonete kui ka infrastruktuuri rajatiste puhul. Ühtne klassifitseerimissüsteem peab võimaldama ühise ja arusaadava digitaalse inforuumi teket kõikidele ehitise elukaares osalejatele. Süsteem peab tagama selge, läbipaistva ja ratsionaalse struktuuri, mille loomise tulemusel on võimalik rakendada BIM tehnoloogiat ja sellel põhinevat töökorraldust, lihtsustada infovahetust, infotöötlemist ja tegevuste organiseerimist ehk ehitusalast kommunikatsiooni.

Ühtsed BIM nõuded (ÜBN)

Käesolev juhend on kolmas, täiustatud versioon vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT 29 projektile „Avaliku sektori tellijate ühiste BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“. Juhendi uus nimetus on Ühtsed BIM Nõuded (ÜBN). BIM nõuete eesmärk on kirjeldada raamistikku, mis võimaldaks tellijal tõhusamalt juurutada BIM tehnoloogiat ja parimaid tavasid oma lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Nõuded on koostatud eesmärgiga ühtlustada mudelprojekteerimise protsessi ja selle väljundeid. ÜBN juhendis on kirjeldatud nõudeid, millest tuleb lähtuda projekteerimise ja ehitamise käigus. Nõuete lahutamatu osa on dokumendi lisa 1 „ÜBN hoonete andmesisu nõuded“ ja lisa 2 “ÜBN infra andmesisu nõuded”, kus on esitatud nõuded BIM mudeli andmesisule erinevates ehitise elukaare etappides. Lubatud maksimaalsed geomeetrilised vastuolud põhiprojektis on välja toodud lisas 3 „ BIM lubatud vastuolud hoonete modelleerimisel“. Lisatud on ka BIM nõuetele vastavad IFC etalonmudelid, mille kohta saab täpsemalt lugeda projekti lehel “BIM nõuete teostatavuse kontroll ja etalonmudel“. ÜBN on sündinud avaliku- ja erasektori koostöös. Juhendi omanikuks on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse tehniline komitee nr 50 (EVS/TK 50 – Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)), kes tegeleb selle edasiarendamise ja täiendamisega. EVS/TK 50 töötab vabatahtlikkuse alusel ning panustama on oodatud kõik huvilised. Küsimuste korral võta ühendust tk50@evs.ee EVS/TK 50

Ehituse pikk vaade 2035

„Ehituse pikk vaade 2035“ on dokument, milles keskendutakse ehitusvaldkonna7 parima arengu ja kvaliteetse ehitatud elukeskkonna kujundamiseks põhiprobleemide tuvastamisele ning valdkonna arenguks vajalike eesmärkide sõnastamisele. See on alus riigi ja erasektori (sh asjaomased huvitatud osapooled) ühiskondlikuks kokkuleppeks, koostööks ning õiguskeskkonna muutmiseks. Dokument saab olla üheks sisendiks elukeskkonda käsitleva strateegilise arengudokumendi koostamisel. „Ehituse pikk vaade 2035“ hõlmab endas seitset suurt sammu. Lähteküsimus on, kuidas luua kvaliteetsemat elukeskkonda, tagades ühtlasi tõhusama ehitusvaldkonna. Laiema mõju saavutamiseks ühiskonnale on vajalik esmalt määratleda avaliku sektori kui teenäitaja roll, mis ühelt poolt loob aluse struktuurseteks muutusteks, teisalt tagab erinevate osapoolte koostöö. Riigi kui poliitikakujundaja ning ühtlasi ka suurtellija ülesandeks on luua sektori muutusteks vajalik keskkond, mis on võimalik ainult läbi pikaajalise ja eesmärgistatud tegevuse. Seejuures toob strateegiline ehitussektori arendamine kaasa ka olulise mõju ühiskonnale laiemalt – ehitus kui horisontaalne majandusharu on aluseks kõigi teiste sektorite arengule.

Digitaalehituse klastri strateegia

Digitaalehituse klastri strateegia sõnastab Digitaalehituse klastri tegevuse suunad ja mõted, mis kõnetavad ja on selged ja arusaadavad kõigile, kes klastriga kokku puutuvad.